دات بلات

دات بلات

دات بلات

دات بلات یا slot Blot یکی از تکنیک های مهم در بیولوژی مولکولی می باشد که جهت تشخیص بیومولکول ها و نیز آنالیز آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع این تکنیک ساده سازی تکنیک های northern blot ، southern blot و western blot می باشد. در این تکنیک ابتدا بیومولکول هایی که قرار است شناسایی و آنالیز شوند، توسط الکتروفورز جداسازی نمی شوند. درعوض، مخلوط حاوی مولکول هدف به صورت مستقیم به عنوان یک لکه بر روی غشا به کار برده می شود. در واقع در این روش پروتئین ها به صورت الکتروفورتیک از همدیگر جدا نمی شوند. در این تکنیک زمان زیادی ذخیره می شود و استفاده از فرایندهای پیچیده بلاتینگ مورد نیاز برای ژل مرتفع می گردد.